torstai 10. tammikuuta 2013

Didaktista pohdintaa

Esimerkki DIDAKTISTA POHDINTAA-tunnisteen alla olevasta tekstistä

Luokka-aste projektin toteutuksessa
Valitsin projektini kohteeksi 5-luokan, koska minulla on kaikkein vähiten kokemusta juuri sen ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä. Projektin tavoitteissa pyrin huomioimaan oppilaiden ikä- ja kehitystason sekä 5-luokan opetussuunnitelman tavoitteet seuraavasti...

Projektissa käytettävät tekniikat
Puuteknologian ja huovutuksen teknikat valokoituivat projektissa käytettäviksi tekniikoiksi oman mielenkiinnon ja vahvuus/heikkousalueeni sekä materiaalien yhteensopivuuden johdosta... Tekniikoiden ja materiaalien suhteen projektissa tavoitteena on...

Ongelmakohdat, haasteet ja niistä selviytyminen
Projektin etenemisessä haasteellisia kohtia voisivat mielestäni olla....

Eriyttäminen
Käsityössä eriyttäminen kuuluu vahvasti jokaiseen tuntiin. Jokainen oppilas työskentelee omaan tahtiinsa, oman suunnitelmansa ja taitotasonsa mukaisesti. Tässä projektissa eriyttämiseen on kiinnitetty huomiota...


Integrointi
Projektin tarkoituksena on muodostaa ehjä opetuskokonaisuus äidinkielen, tekstiilityön ja teknisen työn oppiaineiden välille...

Tuntisuunnitelmat


Esimerkki TUNTISUUNNITELMAT-tunnisteen alla olevasta tekstistä

1.) Käsityötunti ts (2x45min)

AIHE:
Projektituotteen suunnittelu...

TAVOITTEET:
Suunnittelun taidot....
Kasvamisen taidot...

OPETUSMUODOT:
Opettajajohtoinen aihepiirin esittely...
Oppilasjohtoinen tuotesuunnittelu...
Yhteistoiminnallinen suunnitelmien esittely / kommentointi...

TUNNIN KULKU:
15 min opettaja esittelee projektin, tuotteen reunbaehdot sekä tämän tunnin aiheen...
5 min oppilaille jaetaan suunnittelua varten...
25 min oman työn suunnittelua
- välitunti
jne...

MOTIVOINTI / HAVAINNOLLISTAMINEN
Kertaus tarinasta... > oppilaat kertovat
Virikekuvia aiheesta... > ppt-esitys

ARVIOINTI
Projektin tavotteiden kuvaaminen/konkretisoiminen...
Itsearviointilomakkeiden jakaminen / prosessipäiväkirjan ohjeistus..


2.) Käsityötunti ts (2x45min)

Jne...

Projektisuunnitelma

Esimerkki PROJEKTISUUNNITELMA-tunnisteen alla olevasta tekstistä

Projektin aihe, teema, tavoitteet ja sisällöt


Projektini aiheena on 5-.luokkalaisten yhdistetty tn/ts opintojakso teemalla "Pinnan alla". Projektissa suunnitellaan, valmistetaan ja arvioidaan käsityötuote, jossa yhdistyy teknisen ja tekstiilityön osa-alueilta puuteknologian ja huovutuksen tekniikoita. Opintojakson tavoitteet neilkentän mukaan jaoteltuina ovat seuraavat:
1.) Tiedot ja taidot...
2.) Työskentelyn taidot...
3.) Suunnittelun taidot...
4.) Kasvamisen taidot...

Motivointi
Oppilaat motivoidaan aiheeseen yhdistämällä opintojaksoon äidinkielen oppitunneilla luettava jännittävä, opetuksellinen jatkokertomus meren pohjassa tapahtuvasta seikkailusta. Yhdessä luetun kertomuksen pohjalta oppilaat kirjoittavat aiheesta oman aineen, jossa seikkailu eriytyy jokaisen oman päähenkilön tarinaksi. Käsityön projektissa tarinasta suunnitellaan puuteknologian ja huovutuksen tekniikoilla toteutettava tuote, jonka reunaehtoina ovat...

Opetusmuodot
Yhteisöllinen oppiminen:
- seikkailutarinan lukeminen
- oman tuotesuunnitelman esittely muulle ryhmälle
- kaverin/parin auttaminen ja yhteistyö tuotteen valmistusprosessissa...
 Yksilöopetus:
- ainekirjoitus
- tuotesuunnittelu
- itsenäinen, pitkäjännitteinen työskentely tuotteen valmistuksessa...
Opettajajohtoinen työskentely:
- opetustuokiot tekniikoista / työvaiheista..
  
Jne.

Blogin sisältö

Hei kaikki KäPoPlaiset!

KSP1-kurssin palautuspäivä lähenee (ensi vkon to 17.1.13 klo 10-11:30). Ilmeisesti olette bloggerin käytössä ihan mukavasti pärjäilleet, Tiian ja Eevan lisäksi kun ei muut ainakaan ääneen ole apua asiassa (uskaltaneet?) kaivata.

Blogi saa ja sen pitääkin siis olla tekijänsä näköinen. Tästä syystä teitä ei ole asiassa bloggerin yleiskäyttöohjeita tarkemmin ohjeistettu. Tässä kuitenkin nyt yksi esimerkkitapa siitä, miten asiat voi blogissa tuoda esiin:

1.) Kirjoita uusi teksti (painike sivun yläreunassa). Esim. uusi kirjoitus otsikolla Projektisuunnitelma, sisältäen ohjeen mukaisesti tekstiä seuraavista seikoista:


  • Projektin aihe, teema, tavoitteet ja sisällöt
  • Motivointi
  • Opetusmuodot
  • Turvallinen työskentely
  • Opetusteknologian käyttö
  • Oppilaan oman suunnittelun ohjaaminen
  •  Työvälineet ja materiaalit
  • Arviointi: opettaja / oppilas

2.) Ennen tekstin julkaisua lisää siihen tunniste: klikkaa oik. reunan Tunnisteet (in english: cadget) -painiketta, kirjoita kenttään haluamasi nimike tunnisteelle (tässä esim. Projektisuunnitelma) ja lopuksi klikkaa painiketta valmis. Huom. saman tekstin voi listata useammankin tunnisteen alle.

3. Julkaise (ylärivin oranssi Julkaise-painike)

4. Näin saat liitettyä kaikki kirjoittamasi tekstit tunnisteisiin, jotka voivat siis olla nimettynä esim. oheisella, tehtävänannon mukaisella tavalla:


·         Projektisuunnitelma
·         Tuntisuunnitelmat (min.6 x 2t)
·         Didaktista pohdintaa
·         Opetusmateriaalia
·         Itsearviointia kurssista

Muokkaa tekstiä-painikkeella (kynän kuva) saat myöhemmin muokattua kirjoittamaasi tekstiä, esim. lisätä tai poistaa tunnisteita (muista muokkaukset tehtyäsi päivittää teksti yläreunan Päivitä-painikkeella).

perjantai 16. marraskuuta 2012

Blogi kurssityön virtuaalisena portfolionaKäPOP KSP1 kurssityö
ALAKOULUN YHDISTETTY Ts & TN -PROJEKTI

Valitse mieleisesi alakoulun vuosiluokka (3-6lk.) ja suunnittele sille soveltuva teknisen ja tekstiilityön yhteinen käsityöprojekti, pituudeltaan min. 6 x 2t.
Suunnitelma sisältää:

1.) Projektisuunnitelman
      Projektin aihe, teema, tavoitteet ja sisällöt
      Motivointi
      Opetusmuodot
      Turvallinen työskentely
      Opetusteknologian käyttö
      Oppilaan oman suunnittelun ohjaaminen
      Työvälineet ja materiaalit 
      Arviointi: opettaja / oppilas

2.) Tuntisuunnitelmat (min.6 x 2t)
      Käsityötuntien aiheet ja tavoitteet
      Opetusmuodot  (koko/pienryhmä/yksilöopetus, itsenäinen/parityöskentely...)
      Tunnin kulku
      Motivointi
      Havainnollistaminen
      Arviointi (opettaja/oppilas)
3.) Didaktista pohdintaa
      Valittu luokka-aste:  Tavoitteet & sisällöt?
      Valittu tekniikka: Tavoitteet & sisällöt?
      Mahdolliset ongelmakohdat ja haasteet?
      Ratkaisuideat niihin?
      Eriyttäminen?
      Integrointi?

4.) Opetusmateriaalit
      Työn toteutukseen tarvittava opetusmateriaali
      Ohjeet työvaiheista
      Esimerkki- ja virikekuvat
      Itse valmistamasi malli Projektin tuotoksesta

5.) Itsearviointi kurssista

Tehtävän palautusmuoto:
      Fyysinen tuote (Projektin tuotos)
      Kirjallinen osio Blogi-muodossa (Blogger)
          (Blogin perustamiseen luvassa tukea kontaktiopetuksessa)

Apua tehtävään:
      Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY